انتخاب رشته یکی از مهمترین مراحل زندگی و شاخص ترین بخش ادامه تحصیل می باشد.

رشته انتخابی هر دانشجو برای ادامه تحصیل، آینده او را رقم خواهد زد. از این رو توصیه می شود برای انتخاب بهترین رشته تحصیلی، با دقت و حوصله عمل نموده و از مشورت افراد با تجربه استفاده کنید.

         


علوم طبیعی و فیزیک